IV kroki do mistrzostwa

Zapisy na kurs przyjmowane będą najpóźniej

              do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zgłoszenie należy wysłać na e-mail:

                    nursikom.edu@gmail.com                   

 W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz npwz

Liczba miejsc ograniczona!

Decyduje kolejność zgłoszenia!

Szkolenie dla Opiekunów Wyjeżdżających do Niemiec online!

Planowana data szkolenia 02.10.2021 r. - 31.10.2021 r.

Cel kształcenia:
Zapoznanie uczestników z aspektami pracy opiekunów, pracy w Niemczech oraz podstaw języka niemieckiego.

Wszelkie informacje na temat szkolenia
e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590

Poznasz:
 • aspekty pracy opiekuna
  • aspekty pracy w Niemczech
  • poznasz podstawy języka niemieckiego

Transkulturowość w praktyce pielęgniarskiej online!

Planowana data szkolenia 13.11.2021 r.

Cel kształcenia:
Zapoznanie pielęgniarek i położnych z szeroko pojętą tematyką transkulturowości w pielęgniarstwie i położnictwie. 

Nowoczesne pielęgniarstwo to nie tylko realizowanie świadczeń zdrowotnych w sposób sprawny technicznie, chodzi o to, żeby naszego pacjenta traktować w sposób podmiotowy, szanując jego odmienność czy przekonania religijne.
Istota ludzka nie składa się jedynie z trzech wymiarów, oprócz wymiaru fizycznego, psychicznego i społecznego są jeszcze wymiary duchowy i kulturowy.

Wszelkie informacje na temat szkolenia
e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590

Poznasz:
 • Zjawisko i wymiary wielokulturowości w XX wieku
 • Złożoność terminologii i cech wielokulturowości
 • Filozofię transkulturowości i jej odzwierciedlenie w pielęgniarstwie
  • Edukację i praktykę pielęgniarek w transkulturowości
  • Uwarunkowania kulturowe i religijne w odniesieniu do tematów kluczowych tj.: życie, zdrowie, choroba, śmierć, transplantologia i eutanazja itp.
  • Świadczenia medyczne i pielęgnacyjne z poszanowaniem odmienności kulturowej i religijnej
  • Kontrowersje w kwestii edukacji i praktyki pielęgniarstwa transkulturowego
  • Uregulowania prawne opieki duszpasterskiej

Badanie kwalifikacyjne w praktyce pielęgniarskiej online!

Planowana data szkolenia 30.01.2022 r.

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarek/pielęgniarzy do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem przeciw grypie.


Wszelkie informacje na temat szkolenia
e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590
Plan szkolenia:
 • Przepisy
 • Cel kwalifikacji
 • Elementy badania kwalifikacyjnego
 • Różnice w badaniu kwalifikacyjnym
 • Kwestionariusze
 • NOP
 • COVID-19
 • Grypa
 • Rozpoznanie różnicowe
 • ICD9, ICD10
 • Zalecenia MZ
 • Szczepionki
 • gabinet.gov.pl
 • Badanie fizykalne (osłuchiwanie)
 • Aplikacje
 • Rozliczenia

Quartet anty COVID-19

         Zapisy na kurs przyjmowane będą najpóźniej

              do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Zgłoszenie należy wysłać na e-mail: 

                    nursikom.edu@gmail.com                   

 W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz npwz

Liczba miejsc ograniczona!

Decyduje kolejność zgłoszenia!

Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) kurs specjalistyczny dla pielęgniarek online!

Planowana data szkolenia 12 czerwca 2021 roku.

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarek do profesjonalnego, samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych związanych z profilaktyką i opieką nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, w warunkach opieki stacjonarnej i domowej.


Należy dokonać zapisu na kurs w SMK.

Wszelkie informacje na temat szkolenia
e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590
Dowiesz się jak:
 • Prowadzić profilaktykę w zakresie POChP.
 • Przygotować pacjenta do badania spirometrycznego.
  • Podawać leki drogą wziewną.
  • Monitorować czynności układu oddechowego.
  • Dokonać oceny skuteczności DLT.
  • Okresowo monitorować prawidłowości tlenoterapii domowej poprzez wyliczanie
   średniego zużycia tlenu w l/dobę.

Leczenie ran kurs specjalistyczny dla pielęgniarek online!

Planowana data szkolenia 23 maja 2021 roku.

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.


Należy dokonać zapisu na kurs w SMK.

Wszelkie informacje na temat szkolenia
e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590
Dowiesz się jak:

 • Dobrać sposoby leczenia ran w zależności od fazy gojenia się ran.
  • Wykonać i interpretować wskaźnik kostka/ramię oraz paluch/ramię.
  • Usuwać szwy z rany i zakładać sterii-stripów.
  • Zastosować kompresjoterapię.
  • Wykonać i interpretować badania zaburzeń czucia przy użyciu monofilamentu, tip-termu
   i kamertonu.

Wykonanie badania spirometrycznego kurs specjalistyczny dla pielęgniarek online!

Planowana data szkolenia 18 września 2021 roku.

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego
i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.


Należy dokonać zapisu na kurs w SMK.

Wszelkie informacje na temat szkolenia
e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590
Dowiesz się jak:
 • Wykonać badanie spirometryczne u dziecka i dokonać wstępnej oceny wyniku badania
 • Wykonać badanie spirometryczne u dorosłego i dokonać wstępnej oceny wyniku badania.
 • Wykonać test bronchodilatacyjny.
 • Edukować chorego i/lub jego opiekunów w zakresie monitorowania choroby układu
  oddechowego.

Receptura w praktyce pielęgniarskiej 2 st. online!

Planowana data szkolenia 16.12.2023 r.

Jeśli już wypisujesz recepty... ale chciałbyś wiedzieć więcej, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Serdecznie zapraszamy!

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych, które już wypisują recepty, ale chciałby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

Kurs ten nie zawiera podstawowych informacji na temat wypisywania recept!

Kurs ten to tzw. IIo wtajemniczenia ;-)


Wszelkie informacje na temat szkolenia
e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590 
Dowiesz się jak:
 • Nazywają się wszystkie elementy recepty i jak je prawidłowo wypełnić, ze szczególnym uwzględnieniem praescriptio, subscriptio oraz signatura.
 • Stosować, w praktyce, zasady obowiązujące w recepturze.
 • Wypisać receptę na lek recepturowy.
 • Wypisać e-receptę na lek recepturowy.
 • Skorzystać z aplikacji, które ułatwią wypisanie recepty na lek recepturowy.

Pielęgniarstwo rodzinne kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek online!

Planowana data rozpoczęcia 14 sierpnia 2021 roku.

Cel kształcenia:
Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.
Należy dokonać zapisu na kurs w SMK.

 Wszelkie informacje na temat szkolenia
e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590
Dowiesz się jak:
 • Wnioskować o objęcie opieką społeczną.
  • Doradzać w sprawach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej.
  • Przeprowadzać wizyty patronażowe u dzieci powyżej 6. tygodnia życia w środowisku zamieszkania.
  • Przygotować środowisko rodzinne do sprawowania opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
  • Udzielać pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia.

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe kurs specjalistyczny dla pielęgniarek online!

Planowana data rozpoczęcia 25 września 2021 roku.

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym dorosłym i dzieckiem z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym.
Należy dokonać zapisu na kurs w SMK.

 Wszelkie informacje na temat szkolenia
e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590
Dowiesz się jak:
 • Dobrać i wykorzystać różne techniki karmienia u chorych
 • Podłączyć mieszaninę żywieniową drogą pozajelitową
 • Założyć zgłębnik i odbarczyć treść
 • Obsłużyć port naczyniowy, w tym założyć i usunąć igłę

Wykonywanie i ocena testów skórnych kurs specjalistyczny dla pielęgniarek online!

Planowana data rozpoczęcia 21 sierpnia 2021 roku.

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania i oceny wyników testów skórnych doskórnych, naskórnych i śródskórnych i prowadzenia edukacji zdrowotnej w chorobach alergicznych.
Należy dokonać zapisu na kurs w SMK.

 Wszelkie informacje na temat szkolenia
e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590
Dowiesz się jak:
 • Wykonać punktowe testy skórne z zastosowaniem aktualnych metod i technik wykonania zgodnych ze
  standardami
 • Odczytać, wstępnie ocenić i wstępnie zinterpretować wynik punktowych testów skórnych
 • Dokonać pomiaru naskórkowych testów płatkowych (kontaktowych) i ocenić wynik wg stosowanych metod interpretacji.

  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych kurs kwalifikacyjny online!

  Planowana data rozpoczęcia 4 wrzesień 2021 r.

  Cel kształcenia:
  Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń
  zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami
  zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.
  Należy dokonać zapisu na kurs w SMK.

   Wszelkie informacje na temat szkolenia
  e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590
  Dowiesz się jak:
  • Prowadzić poradnictwo przedciążowe wśród kobiet zdrowych i kobiet z chorobami współistniejącymi
  • Prowadzić psychoprofilaktykę położniczą
  • Prowadzić poradnictwo w zakresie pielęgnacji położnicy i noworodka
  • Budować programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób dla kobiet w każdym okresie życia

  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych kurs specjalistyczny online!

  Planowana data rozpoczęcia 23.04. 2021 r.

  Cel kształcenia:
  Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania
  elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.
  Należy dokonać zapisu na kurs w SMK.

   Wszelkie informacje na temat szkolenia
  e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590
  Dowiesz się jak:
  • Wykonać zapis EKG w spoczynku u osoby dorosłej
  • Ocenić jakość zapisu EKG pod względem technicznym
  • Interpretować prawidłowy elektrokardiogram u osoby dorosłej według kryteriów
   rozpoznawczych
  • Założyć aparat do całodobowego zapisu EKG – Holtera

  Terapia bólu przewlekłego u dorosłych kurs specjalistyczny online!

  Planowana data rozpoczęcia 8 maja 2021 roku.

  Cel kształcenia:
  Przygotowanie pielęgniarki, położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii bólu przewlekłego u pacjenta dorosłego, ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta w wieku podeszłym.
  Należy dokonać zapisu na kurs w SMK.

   Wszelkie informacje na temat szkolenia
  e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 504 451 813
  Dowiesz się jak:
  • Samodzielnie stosować narzędzia wykorzystywane w diagnostyce pacjenta odczuwającego ból przewlekły
  • Samodzielnie stosować leczenie bólu lekami z I szczebla drabiny analgetycznej
  • Kierować pacjentów do poradni medycyny bólu lub poradni opieki paliatywnej na odpowiednim druku skierowania

  Leczenie bólu w praktyce pielęgniarskiej, szkolenie online!

  Termin szkolenia: 17.10.2021 r. godz. 09:00 - 14:00                   

  Ten krótki, lecz intensywny kurs przeprowadzi Was przez tajniki leczenia bólu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Dowiecie się w jaki sposób wykorzystać maksymalnie potencjał oraz istniejące uprawnienia pielęgniarek w tym zakresie począwszy od leków, które może podać każda pielęgniarka bez względu na wykształcenie, po uprawnienia pielęgniarek mogących ordynować leki na receptę. Wisienką na torcie będzie przeprowadzenie Was przez wysokospecjalistyczne uprawnienia pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej.


  Wszelkie informacje na temat szkolenia
  e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 504 451 813
  Dowiesz się jak:
  • wykorzystać swój potencjał
  • leczyć ból zgodnie z aktualną wiedzą
  • wykorzystać posiadane uprawnienia
  • stosować leki "OTC"
  • stosować leki "Rp."
  • leczyć ból ostry
  • leczyć ból przewlekły

  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I kurs specjalistyczny  online!

  Planowana data rozpoczęcia 09.09.2023 r.

  Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł specjalisty z zakresu  pielęgniarstwa/położnictwa, które chcą wystawiać recepty/zlecenia samodzielne i kontynuacyjne. 
  Staż odbywa się w Chojnicach!

  Należy dokonać zapisu na kurs w SMK

  W załączniku przesyłam informacje o kursie, w razie pytań zachęcam do kontaktu

  Wszelkie informacje na temat szkolenia
  e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590

  Dowiesz się jak:
  • prawidłowo wystawiać recepty
  • prawidłowo wystawiać zlecenia
  • dokumentować świadczenia
  • posługiwać się aplikacjami

  Podstawy opieki paliatywnej, kurs specjalistyczny dla pielęgniarek  - online!

  Planowana data rozpoczęcia 19 wrzesień 2021

  Cel kształcenia:
  Pielęgniarka zastosuje metody terapeutyczne poprawiające jakość życia pacjenta objętego opieką paliatywną oraz jego rodziny/opiekunów.
  Należy dokonać zapisu na kurs w SMK.


   Wszelkie informacje na temat szkolenia
  e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 504 451 813
  Dowiesz się jak:
  • Ocenić jakość życia chorego objętego opieką paliatywną
  • Ocenić i monitorować ból 
  • Opatrywać owrzodzenia nowotworowe 
  • Wykonać podskórną infuzję płynów.

  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II kurs specjalistyczny online!

  Planowana data rozpoczęcia 06.05.2023 r.

  Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających tytuł licencjata pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł specjalisty z zakresu pielęgniarstwa/położnictwa, które chcą wystawiać recepty/zlecenia w ramach kontynuacji leczenia. 
  Staż odbywa się w Chojnicach!

  Należy dokonać zapisu na kurs w SMK.

   Wszelkie informacje na temat szkolenia
  e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590

  Dowiesz się jak:
  • prawidłowo wystawiać recepty
  • dokumentować świadczenia
  • posługiwać się aplikacjami

  Wywiad i badanie fizykalne kurs specjalistyczny, kurs hybrydowy!

  Planowana data rozpoczęcia 23.09.2023 r.

  Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych, które chcą umieć przeprowadzić wywiad i badanie przedmiotowe pacjenta, z naciskiem na umieć! 
  Staż odbywa się w Chojnicach!

  Należy dokonać zapisu na kurs w SMK.

  Wszelkie informacje na temat szkolenia
  e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590

  Dowiesz się jak:
  • przeprowadzić wywiad
  • przeprowadzić badanie przedmiotowe
  • ocenić stan pacjenta

  Porada pielęgniarska w szczegółach, szkolenie online!

  Planowana data szkolenia: 29.08.2021

  Szkolenie jest dedykowane osobom, które ukończyły kurs Ordynowanie leków i wypisywanie recept ale chcą odświeżyć, uporządkować i ugruntować swoja wiedzę, nabrać pewności i przełamać wszystkie lęki związane z wypisywaniem recept. Nie chcą się bać kontroli NFZ. Poszukują odpowiedzi na nurtujące je pytania.
  Uwaga! 
  Szczególnie polecamy to szkolenie tym, którzy chcą wykorzystywać badanie fizykalne (teoria + praktyka oraz pokaz sprzętu) w związku z udzielaniem porady pielęgniarskiej!
  Kwalifikacja do szczepienia!

  Wszelkie informacje na temat szkolenia
  e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590
  Dowiesz się jak:
  • wystawiać recepty
  • wystawiać e-recepty
  • wypisać zlecenie
  • zlecić badanie
  • jak wypisać zlecenie
  • jak udzielić porady pielęgniarskiej

  Wystawianie e-recept w praktyce pielęgniarskiej, szkolenie online!

  Planowana data szkolenia: 15.10.2022 r.

  Szkolenie jest dedykowane osobom, które ukończyły kurs Ordynowanie leków i wypisywanie recept i chcą wystawiać recepty i e-recepty w zakresie pro auctore i pro familiae , w ramach praktyki zawodowej oraz w ramach podmiotu.

  Wszelkie informacje na temat szkolenia
  e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590
  Dowiesz się jak:
  • wystawiać recepty
  • wystawiać e-recepty
  • dokumentować wystawione recepty
  • wystawić receptę refundacyjną
  •  wystawić e-receptę pełnopłatną
  • elementy badania fizykalnego
  • zdarzenia medyczne
  • aplikacje i programy

  Edukator w cukrzycy kurs specjalistyczny online!

  Planowana data rozpoczęcia 9 maj 2021

  Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych. Celem kursu jest wyposażenie pielęgniarki, położnej w profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia edukacji terapeutycznej mającej na celu poprawę jakości życia osoby chorej na cukrzycę.


  Należy dokonać zapisu na kurs w SMK

  Wszelkie informacje na temat szkolenia
  e-mail: nursikom.edu@gmail.com lub +48 667 319 590
  Dowiesz się jak:
  • monitorować jakość życia chorych na cukrzycę
  • doraźnie modyfikować  dawkę insuliny
  • prowadzić poradnictwo
  • określić zapotrzebowanie energetyczne
  • realizować edukację terapeutyczną

  Jeśli kursu, którego szukasz nie ma w naszej ofercie, to chętnie go zorganizujemy. Zapraszamy do wypełnienia krótkiego kwestionariusza. Dzięki temu będziemy wiedzieć który kurs jest teraz najbardziej potrzebny.

  Uwaga

  WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI 

  Upoważniam Nursikom Jerzy Krukowski  do wystawienia elektronicznej faktury VAT.

  Faktury wysyłane są elektronicznie na podany e-mail.

  Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 10 zł brutto.


  Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty.
  Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenie.
  DODATKOWE INFORMACJE:

  •  Zajęcia odbywają się w formule zdalnej w czasie rzeczywistym. Zajęcia nie są nagrywane.

  • WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

   • Głośnik / lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę. Podczas zajęć zalecamy używania słuchawek z mikrofonem. Eliminuje to możliwy pogłos powstający podczas korzystania z głośników. Do korzystania z usługi w pełnym zakresie dźwięku i obrazu konieczne jest posiadanie mikrofonu lub zestawu słuchawkowego (może być taki, jaki wykorzystywany jest w telefonach), ewentualnie głośników podłączonych do urządzenia i rozpoznanych przez urządzenie.
   • Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie). Mikrofon i słuchawki (głośniki) nie powinny być jednocześnie używane przez żadną inną aplikację.

   • Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać

    

  UWAGA SZKOLENIA ONLINE ODBYWAJĄ SIĘ NA PLATFORMIE        

  TEAMS MICROSOFT
   

  Aktualne programy kształcenia CKPPiP